Hình ảnh vui: Những chiếc cầu "lạ"

Những chiếc cầu với cái tên là lạ và cũng khá là vui nhộn đấy ^^
Cầu hư hỏng

Cầu xả ớt

Cầu 13.000 lớn

Cầu đập đá

Cầu Xẻo Môn

Cầu Vàm Bướm

Cầu Xẻo Quít

Cầu Dũng Cảm

Cầu Bản Lìn

Cầu Việc Giữa

Cầu Tắt Bướm

Cầu Tiêu

Cầu Thủ Củ

Cầu Ồ Ồ