Biếm họa giao thông VN hiện nay

Tổng kết giao thông năm nào cũng thấy nản...
Biếm họa về giao thông ở Việt Nam hiện nay
Chỉ khi nào bị thế này mới chịu học

Biếm họa giao thông và sinh con
Biếm họa giao thông. Nên xem bói trước khi ra đường
Trước khi lên xe phải xem bói cho chắc ăn
Biếm họa giao thông: dừng xem khi đèn đỏ
Chỉ có trời nắng họ mới chịu dừng đèn đỏ
Biếm họa các công trình giao thông thi công chậm chạp