Biếm họa Táo quân chầu trời

Mỗi dịp cuối năm, các Táo nhà ta đều phải chầu trời. Để xem các Táo làm gì "ở trển"..
Biếm họa Táo bóng đá chầu trời

Biếm họa nhắn tin ủng hộ các Táo

Biếm họa Táo đô thị

Biếm họa về Táo giao thông

Biếm họa về Táo điện lực