Biếm họa vui những người bị... "ế"

CÔ ĐƠN là gì??? Đơn giản, đó là vợ của CHÚ ĐƠN...
Biếm họa vui về những người bị ế
Ế cũng phải đúng cách và bài bản

Bị ế vì quá dễ thương